Αρχική ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα παραπάνω προς συμπλήρωση στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- email), αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη της ιστοσελίδας. Με την αποστολή οποιουδήποτε στοιχείου εκ των παραπάνω, ο χρήστης- υποκείμενο των δεδομένων συγκατατίθεται στη συλλογή και επεξεργασία του από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας, εταιρεία Nutrimetics International Hellas Α.Ε. (Λ. Κηφισίας 280, Τηλ. επικοινωνίας 2106004018). Η συγκατάθεση αυτή είναι οποτεδήποτε ανακλητή.
Το υποκείμενο διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί με αίτησή του και να λαμβάνει από την τελευταία χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή: όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρηση του, τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, την κατά περίπτωση διόρθωση ή διαγραφή ή δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων, την κοινοποίηση σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα κάθε διόρθωσης ή διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος). Το υποκείμενο των δικαιωμάτων διατηρεί επίσης το δικαίωμα να υποβάλλει οποτεδήποτε στην εταιρεία έγγραφες αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν με αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω αιτήματα ή σε περίπτωση που η απάντηση της δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η εταιρεία δεσμεύεται ότι κατά τη διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνει κάθε απαραίτητο τεχνικό ή άλλο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, ότι δε συλλέγει με άλλο τρόπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, των Οδηγιών και Αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη λοιπή ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, για το σκοπό επικοινωνίας και παροχής στο υποκείμενο πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία Nutrimetics International Hellas και τα προϊόντα ή υπηρεσίες της, ή για το σκοπό διευκόλυνσης της αγοράς προϊόντων ή της χρήσης υπηρεσιών της εταιρείας, για το σκοπό της βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της εταιρείας καθώς και για στατιστικούς λόγους που αφορούν την εταιρεία και τη χάραξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διαβίβασης/ ανακοίνωσης των δεδομένων στους εργαζομένους σε αυτήν, σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, οι οποίες δεσμεύονται από την πολιτική απορρήτου της, καθώς και σε συνεργαζόμενες με αυτήν τρίτες εταιρείες. Με την αποστολή των ως άνω στοιχείων ο χρήστης- υποκείμενο των δεδομένων συγκατατίθεται ρητά στην κατά ανωτέρω επεξεργασία τους από την εταιρία. Η εταιρεία δηλώνει τέλος ότι η επεξεργασία των δεδομένων κίνησης και θέσης του χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών μέτρο.
Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της εταιρείας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.